Via deze link (Jaarveslag Ouderwerkgroep) vindt u het jaarverslag van afgelopen schooljaar 2015-2016.

Hieronder vindt u het reglement van de ouderwerkgroep. 

 

Reglement ouderwerkgroep

Begripsbepalingen

Artikel 1.

In dit reglement wordt verstaan onder:

School: Protestants Christelijke Basisschool De Branding

Team: Volledige groep van betaalde personeelsleden met een onderwijsakte.

M.R.: de aan de school verbonden medezeggenschapsraad.

Ouders: ouders, voogden en verzorgers van de aan de school ingeschreven

leerlingen

Schoolleiding:  directeur, waarnemend directeur en /of adjunct-directeur.

Jaar:  een cursusjaar geldend van zomer- tot zomervakantie

 

Doelstelling

Artikel 2

De ouderwerkgroep heeft tot doel de relatie tussen ouders en school c.q. personeel te bevorderen, zodanig dat de werkzaamheden van de ouderwerkgroep bijdragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs in de breedste zin van het woord.

Samenstelling Artikelen

1. De ouderwerkgroep bestaat uit een oneven aantal ouders die een kind op school hebben, en
maximaal één toegevoegd lid die geen kinderen op school heeft.

2. Als grootte van de ouderwerkgroep wordt een verhouding aangehouden gerelateerd aan het
aantal leerlingen waarop de formatie van de school is gebaseerd. Het minimum aantal is
gebaseerd op een verhouding van 1 lid per 60 leerlingen, evt. afgerond naar boven om aan
artikel 3 lid 1 te voldoen. Het maximum aantal is gebaseerd op 1 lid per 40 leerlingen,
eventueel afgerond naar beneden. Ook hier om aan artikel 3 Iid1 te kunnen voldoen.

3. Alleen ouders die voldoen aan de omschrijving in artikel 1 mogen zitting nemen.

4. De ouderwerkgroep benoemt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Als er
geen geschikte opvolger is, mag ook een ouder benoemd worden die geen kinderen meer
heeft op De Branding. Alle overige werkzaamheden worden zo goed mogelijk over alle leden
verdeeld.

5. Eén of twee leden van het team wonen ambtshalve alle vergaderingen bij. Zij zijn geen lid,
maar hebben een adviserende en intermediaire taak. (zie regel 1)

6. Niet meer dan één lid van de ouderwerkgroep, niet zijnde de voorzitter, de secretaris of
penningmeester, kan lid zijn van de medezeggenschapsraad.

7. Niet meer dan één persoon per gezin kan lid zijn van de ouderwerkgroep.

8. Leden van de ouderwerkgroep die geen kind op school hebben, hebben geen recht om mee
te stemmen bij besluitvorming die niet met consensus kan worden bereikt.

Lidmaatschap
Artikel 4

1. Een vacature binnen de ouderwerkgroep wordt schriftelijk aan alle ouders bekend gemaakt.

2. Ouders die belangstelling hebben voor een plaats binnen de ouderwerkgroep kunnen zich aanmelden

3. De OWG beslist in samenspraak met de schoolleiding welke ouders kunnen toetreden.
Criteria zijn hierbij: de wijze waarop betrokkene zich al eerder voor de school heeft ingezet of betrokkene capaciteiten bezit die een meerwaarde hebben voor de OWG ;of betrokkene voldoende tijd beschikbaar heeft voor de taken binnen de OWG ;of betrokkene representatief is voor de school in woord en daad.

4. Een zittingstermijn is voor onbepaalde tijd, mits een lid blijft voldoen aan de overige door het reglement gestelde voorwaarden.

Taakomschrijving
Artikel 5

1. De ouderwerkgroep int en beheert de ouderbijdrage, waarvan de hoogte door de ouderwerkgroep wordt ingeschat en door de MR. wordt vastgesteld.

2. De schoolleiding stelt vast welke overige gelden, die niet onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallen, door de ouderwerkgroep worden beheerd. Te denken valt aan opbrengsten uit evenementen e.d.

3. Aan het begin van het schooljaar wordt een begroting opgesteld voor de besteding van de ouderbijdrage. Deze begroting wordt ter advisering aan de MR. voorgelegd.

4. De leden van de ouderwerkgroep kunnen meewerken aan zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten.

5. De ouderwerkgroep kan, binnen haar taakomschrijving en doelstelling, desgevraagd of op eigen initiatief adviezen geven aan de schoolleiding of de MR.

Jaarverslag
Artikel 6

1. De ouderwerkgroep maakt elk jaar voor oktober een verslag. Hierin staat een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten en een financieel overzicht, waarin inkomsten en uitgaven zijn verantwoord. Dit verslag wordt het jaarverslag genoemd. De verantwoording voor het tot stand komen van dit verslag ligt bij de secretaris en de penningmeester. Het verslag ligt ter inzage bij de administratie en wordt op de website gepubliceerd. Vragen en opmerkingen hierover kunnen schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend door ouders.

Taakuitvoering
Artikel 7

1. De ouderwerkgroep werkt in overeenstemming met de grondslag en het doel van de Stichting Kopwerk en Dalton en de ideeën van de school, zoals ze verwoord zijn in de schoolgids.

2. Zij erkent de eigen verantwoordelijkheid van de schoolleiding en de MR. binnen de bevoegdheden die deze bezitten.

3. De ouderwerkgroep verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding, van wie zij zoveel mogelijk informatie krijgt als nodig is om haar taak goed uit te voeren.

Vergaderingen
Artikel 8

1. De ouderwerkgroep vergadert zo vaak zij dit nodig acht. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij de ouderwerkgroep anders besluit.

2. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat wordt gegeven aan de schoolleiding en de leden. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Dit verslag wordt minimaal een week voor aanvang van de volgende vergadering aan de leden verstrekt.

3. De agenda van elke vergadering valt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter, maar mag uiteraard gedelegeerd worden. Minimaal een week voor aanvang van de vergadering ontvangen de leden deze agenda en wordt hij op de publicatieborden gehangen.

Middelen
Artikel 9

1. De kosten van het functioneren van de ouderwerkgroep worden bestreden uit de geïnde ouderbijdragen en eventueel andere haar rechtmatig toekomende middelen.

2. Werkgroepen kunnen voorschotten ontvangen tot het begrote bedrag. Dit wordt later verrekend, waarbij deugdelijke bewijsstukken dienen te worden overlegd.

3. Wanneer een begroot bedrag niet toereikend blijkt, dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de penningmeester - en in overleg met de ouderwerkgroep- gevraagd om dit te mogen overschrijden en in welke mate.

4. Het jaarverslag dient onder andere als financiële verantwoording en wordt derhalve openbaar gemaakt aan de ouders, de schoolleiding en de MR.

5. De financiële bescheiden en de kas worden jaarlijks gecontroleerd door een kascontrolecommissie, bestaand uit minimaal twee ouders, waarvan minstens één lid van de MR. Deze controle vindt in september plaats.

Besluitvorming
Artikel 10

Besluiten worden genomen in goed overleg.

Indien men niet geheel tot elkaar kan komen, gebruikt men de stemming met een absolute meerderheid om de knoop door te hakken.

Bijzondere bepalingen
Artikel 11

In geval van geschillen over de toepassing van dit reglement of in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de schoolleiding in samenspraak met de M. R.